Demografska tranzicija značenje

Demografska tranzicija ili demografski prijelaz je dominantna teorija razvoja stanovništva koja ga prikazuje kroz proces etapnog razvoja, a podrazumijeva prijelaz s tradicionalnog, primitivnog režima reprodukcije koji se odvija uz visoke stope nataliteta i visoke stope mortaliteta na moderni režim reprodukcije stanovništva koji se odvija uz niske stope nataliteta i mortaliteta. U literaturi se najčešće pojavljuje trodijelni (troetapni) model razvoja stanovništva koji razlikuje predtranzicijsku etapu, etapu demografske tranzicije i posttranzicijsku etapa. Ocem teorije demografske tranzicije smatra se francuski demograf Adolphe Landry koji je prvi 1909. obrazložio ideju o demografskoj tranziciji, koristeći za nju naziv demografska revolucija. Najzaslužnijima za daljnju razradu teorije smatraju se Warren Thompson i Frank W. Notestein.

Oglas

komentiraj 'Demografska tranzicija' na facebook-u

Oglas